Triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân: Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trước ngày 5.7

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, gồm có 4 phó ban, trong đó ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ: chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Nam và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 5.7.2017. Đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương phối hợp với Viettel triển khai phần mềm quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh để chỉ đạo.

BẢO LÂM