UBND tỉnh thành lập 2 ban chỉ đạo về y tế

PHƯƠNG GIANG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tỉnh và ban chỉ đạo “Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm Trưởng ban của 2 ban chỉ đạo nêu trên; ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế được phân công phụ trách Phó Trưởng ban. Theo sự phân công của UBND tỉnh, ban chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04.6.2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” . Ban chỉ đạo “Phòng chống tác hại của thuốc lá” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực và phối hợp các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh đạt kết quả yêu cầu đề ra.

PHƯƠNG GIANG