Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

P.V |

1. Tài sản đấu giá:

a. Tên tài sản: Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

b. Tên dự án: Dự án thủy điện Sông Bung 5.

c. Quy mô, công suất dự án:

- Quy mô công trình: Cấp II.

- Công suất lắp máy: 2x28,5MW.

- Sản lượng điện hằng năm: 187,06 triệu kWh.

- Diện tích đất sử dụng: 257,02 ha.

Thông tin chi tiết của tài sản được trình bày trong Bản Công bố thông tin kèm theo Hồ sơ tham gia đấu giá.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.351.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, ba trăm năm mươi mốt tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn), được xác định trên cơ sở:

a. Chứng thư thẩm định giá số 154/CTTĐG/AVA-NV2 ngày 31/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;

b. Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 về việc thông qua giá khởi điểm đấu giá lại và Phương án bán tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí trả nợ trước hạn (trong trường hợp tất toán khoản vay tín dụng với ngân hàng) và các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền khai thác tài sản, quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người trúng đấu giá kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5: Người trúng đấu giá phải thỏa mãn các điều kiện về kế thừa công nợ theo quy định của Ngân hàng và chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Hợp đồng vay vốn tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/8/2009 và các phụ lục kèm theo của Hợp đồng.

Trong trường hợp người trúng đấu giá không kế thừa Hợp đồng vay tín dụng của Nhà máy thủy điện Sông Bung 5: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 sẽ thực hiện tất toán Hợp đồng với Ngân hàng và người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán khoản phí trả nợ trước hạn phát sinh tại thời điểm tất toán theo mức quy định trong Hợp đồng vay vốn tín dụng.

Giá trị hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 sẽ bao gồm giá trúng đấu giá cộng thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 làm thủ tục chuyển quyền khai thác tài sản, quyển sở hữu tài sản đấu giá. Phí trả nợ trước hạn (nếu có), các khoản thuế, phí, lệ phí… liên quan đến việc chuyển quyền khai thác tài sản, quyền sở hữu tài sản do người trúng đấu giá chịu.

Các khoản nợ phải thu, phải trả nhà thầu thực hiện thi công xây dựng công trình Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

4. Tiền đặt trước: 70.000.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn/một hồ sơ tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

7. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 17/5/2021 đến trước 17 giờ 00 ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0243.2121723 – 0916.428728.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 17/5/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (liên hệ ông Đặng Hữu Minh Tuấn, phòng Kế hoạch và Thị trường, số điện thoại 0915.026456).

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 17/5/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 11/6/2021. Việc xem tài sản đấu giá được thực hiện bằng cách xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá tại trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trên thực địa tại nơi có tài sản đấu giá, nếu thấy cần thiết (trong giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

10. Thời gian nộp tiền đặt trước/bảo lãnh tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá: Ngày 09/6/2021, 10/6/2021, 11/6/2021 (nhưng phải đảm bảo tiền đặt trước có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia trước 15 giờ 30 phút ngày 11/6/2021 hoặc bản gốc bảo lãnh tiền đặt trước phải được nộp trực tiếp tại trụ sở của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia trước 15 giờ 30 phút ngày 11/6/2021).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh.

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ {Công ty TNHH A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá NMTĐSB5 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1}.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 tại Khách sạn Super Hotel Candle, địa chỉ: 287-301 Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728 hoặc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, địa chỉ: Km 9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, liên hệ ông Đặng Hữu Minh Tuấn, số điện thoại: 0915.026456).