Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23.7 đến ngày 29.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/07/2022 đến ngày 29/07/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 23/7/2022 (05h00 - 06h00 và 15h00 - 16h00)

Một phần xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2

Ngày 23/7/2022 (5h00 - 16h00)

Trạm Tam Xuân 1-2, 1-6, 2-6, 2-1, 2-8, 2-2, 2-4, 2-9, 2-3, 2-5, gạo Tiến Linh, thu phí Tam Xuân, cầu máng Tam Tiến

Ngày 24/7/2022 (05h00 - 06h00 và 12h00 - 13h00)

Một phần TT Núi Thành, xã Tam Hiệp, Tam Quang.

Ngày 24/7/2022 (5h00 - 13h00)

Trạm Ngân hàng nông nghiệp NT, An Tân Viên, TTHC huyện, Kho bạc NT, Bưu điện NT, An Tân 6, An Tân 2-2

Ngày 24/7/2022 (8h30 - 12h00)

Trạm Trường Hải T3

Ngày 26/7/2022 (16h30 - 19h00)

Trạm Cảng Tam Hiệp T4

Ngày 27/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm Tam Thạnh 1

Ngày 27/7/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm An An Hòa T2

Ngày 27/7/2022 (16h30 - 19h00)

Trạm thép Trường Hải

Ngày 28/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm Tam Hòa 3

Ngày 29/7/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Tam Thạnh 4

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 23/7/2022 (05h00 - 06h00 và 15h00 - 16h00)

Phường Hòa Hương, một phần phường An Sơn.

Ngày 23/7/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm VNPT, Bưu điện Tam Kỳ

Ngày 24/7/2022 (5h30 - 16h30)

Xã Tam Thăng (trừ thôn Kim Đới)

Ngày 26/7/2022 (6h30 - 8h30)

KP Hương Sơn, phường Hòa Hương

Ngày 26/7/2022 (6h30 - 9h30)

Tổ 2, 3 KP Phú Trung, phường An Phú

Ngày 26/7/2022 (7h30 - 9h30)

Nhà máy dứa

Ngày 27/7/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm TTTM T1-T2 (Siêu thị Coop mat Tam Kỳ)

Ngày 28/7/2022 (7h00 - 10h00)

Thôn Tân Phú, xã Tam Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 23/7/2022 (5h00 - 10h00)

Trạm KP Bình Phước

Ngày 23/7/2022 (5h30 - 9h30)

Trạm TTHC huyện Tiên Phước, trạm Huyện ủy, thị trấn Tiên Kỳ, một phần xã Tiên Mỹ

Ngày 24/7/2022 (05h00 - 14h30)

Trạm TTHL E885, xã Tiên Phong

Ngày 28/7/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Thanh Bôi, trạm thôn 3B Tiên Châu, xã Tiên Châu

Ngày 29/7/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Tiên Cẩm 1, xã Tiên Cẩm; trạm Tiên Châu 2, xã Tiên Châu

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 24/7/2022 (05h00 - 06h00 và 10h30 - 11h30)

Trạm XD Kỳ Lý; một phần xã Tam Vinh, xã Tam Lộc, trạm Tam Thành 11, Cầu máng 1, NMN Tam Phước, Tam Vinh 8, 10

Ngày 24/7/2022 (5h00 - 11h30)

Thôn An Thọ, thôn An Thiện, thôn An Mỹ, thôn An Hòa xã Tam An, thôn Phú Yên, thôn Thạnh Hòa, thôn Đàn Long xã Tam Đàn; trạm CCN Tam Đàn 1,3,4; Công ty TNHH MTV Vast Apparel VN; trạm Tam Thành 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; thôn Đại Đồng, thôn Đại Quý, thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc.

Ngày 24/7/2022 (05h00 - 14h30)

Trạm Tam Vinh 7,9,13 xã Tam Vinh

Ngày 24/7/2022 (14h00 - 16h00)

Trạm Tam Phước 5, xã Tam Phước; trạm Tam An 3-2, xã Tam Đàn

Ngày 26/7/2022 (5h00 - 12h00)

Trạm Tam Lãnh 4, xã Tam Lãnh

Ngày 26/7/2022 (5h30 - 11h30)

Trạm Tam Dân 9

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 24/7/2022 (05h30 - 06h00 và 08h30 - 09h00)

Xã Trà Sơn, Trà Tân.

Ngày 24/7/2022 (5h30 - 9h00)

Xã Trà Đốc, trạm Nước Oa, thôn 4 Trà Tân, thôn 4-2 Trà Tân (thuộc xã Trà Tân), trạm Trà Sơn 1, trạm Cao Sơn (thuộc xã Trà Sơn)

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 24/7/2022 (05h00-06h00 và 10h30-11h30)

Trạm Gò Khang

Ngày 24/7/2022 (5h30 - 11h30)

Trạm Bình An 1,2; An Thành 1,2, Bưu cục Quán Gò, xã Bình An

Ngày 26/7/2022 (5h30 - 8h00)

Trạm UB Bình Lãnh 3, Bình Lãnh 5

Ngày 26/7/2022 (8h00 - 10h30)

Trạm Đồng Lớn 3

Ngày 26/7/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Bình Phú 4

Ngày 27/7/2022 (5h30 - 8h00)

Trạm T1 Bình An, T3 Bình An

Ngày 27/7/2022 (8h00 - 10h30)

Trạm T2 Bình An

Ngày 27/7/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm T4 Bình An, XN cát Thăng Bình

Ngày 28/7/2022 (5h30 - 8h00)

Trạm UB Bình Trung, XD Tuyết Mai

Ngày 28/7/2022 (8h00 - 10h30)

Trạm T5 Bình Trung

Ngày 28/7/2022 (15h00 - 17h30)

Trạm Trà Long

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 23/7/2022 (6h00 - 8h00)

TDP Lãnh Thượng 2, Hoàng Anh khôi

Ngày 23/7/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Phú Ninh Hòa (CCN Đông Phú GĐ I)

Ngày 23/7/2022 (15h00 - 17h00)

TDP Lãnh Thượng 1 - TT Đông Phú

Ngày 25/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn 1, thôn 2 Quế Cường xã Quế Mỹ

Ngày 27/7/2022 (05h00 - 15h30)

Trạm T7 Quế Phú

Ngày 28/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Thạch Thượng, xã Quế Phong

Ngày 28/7/2022 (6h00 - 11h00)

Thôn Thắng Trà, xã Quế An

Ngày 29/7/2022 (5h30 - 11h30)

Thôn Trà Đình, xã Quế Phú

Ngày 29/7/2022 (6h30 - 11h30)

Thôn Phú Nguyên, xã Quế Xuân 1

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 25/7/2022 (6h00 - 8h00)

Thôn Xuân Hòa 2, xã Phước Ninh

Ngày 25/7/2022 (8h00 - 9h30)

Thôn Hòa Dưỡng, xã Quế Xuân 2, thôn Xuân Hòa 1, xã Phước Ninh

Ngày 25/7/2022 (15h00 - 17h00)

Thôn Cấm La, xã Quế Lâm

Ngày 26/7/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Quế Lâm 3, xã Quế Lâm

Ngày 26/7/2022 (8h00 - 10h00)

Trạm Quế Lâm 4, xã Quế Lâm

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 23/7/2022 (6h00 - 11h00)

Thôn Trung Phường, thôn An Lương, xã Duy Hải

Ngày 25/7/2022 (4h30 - 14h00)

Thôn Bàn Sơn, xã Duy Phú, trạm Bàn Sơn, gạch Duy Thu, vườn cây ăn trái Phan Ngọc Anh

Ngày 26/7/2022 (5h00 - 15h30)

Trạm Chợ Võ; Chiêm Sơn; NLMT Chiêm Sơn T1; NLMT Chiêm Sơn T2 và hầm Chiêm Sơn

Ngày 27/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm TĐC bưu điện Duy Nghĩa

Ngày 27/7/2022 (6h00 - 11h00)

Thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước

Ngày 28/7/2022 (6h00 - 11h00)

Khối phố Mỹ Hòa, TT Nam Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 25/7/2022 (6h00 - 8h00)

Công ty Hải Đăng, XN Việt Mỹ

Ngày 25/7/2022 (8h30 - 10h30)

Bơm Hà Gia

Ngày 25/7/2022 (15h00 - 17h00)

Trạm GKN Điện Bàn

Ngày 26/7/2022 (5h30 - 10h30)

Một phần khối Tứ Ngân phường Điện Ngọc

Ngày 27/7/2022 (6h00 - 8h30)

Hợp tác xã Nông nghiệp I Điện Phước

Ngày 27/7/2022 (6h30 - 8h30)

Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing

Ngày 29/7/2022 (5h30 - 11h00)

Thôn Bồng Lai, xã Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 22/7/2022 (6h00 - 10h00)

Trạm bơm Cẩm Thanh

Ngày 22/7/2022 (06h30 - 17h30)

KS Phố Hội 2

Ngày 22/7/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm Cẩm Thanh T8

Ngày 23/7/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm GKN Hương Sen

Ngày 24/7/2022 (6h00 - 10h00)

Khối An Hội, phường Minh An

Ngày 25/7/2022 (6h00 - 8h00)

Công ty Cầu, Công ty Tơ lụa Quảng Nam

Ngày 25/7/2022 (8h30 - 10h30)

Trạm BHXH Hội An

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 23/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm Thị trấn 5, Ngã tư thị trấn

Ngày 25/7/2022 (5h00 - 10h30)

Trạm Tân Phước

Ngày 25/7/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Phong Nha

Ngày 26/7/2022 (5h00 - 11h00)

Trạm ngã tư Ái Nghĩa 2, Đô thị Nam

Ngày 28/7/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Xuân Tây 2

Ngày 29/7/2022 (5h00 - 15h00)

Trạm Thị trấn 1

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 26/7/2022 (8h00 - 12h00)

Xã Zuôi

Ngày 27/7/2022 (6h00 - 12h00)

Một phần xã Tà Pơ, xã ChaVal

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 24/7/2022 (4h30 - 15h30)

Xã A Tiêng, Xã Lăng, Tr'Hy, A Xan, Ga Ri và Ch'Ơm

Ngày 28/7/2022 (5h30 - 11h30)

Xã Dang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

TAGS

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16.7 đến ngày 22.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 16/07/2022 đến ngày 22/07/2022 với nội dung như sau:

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.7 đến ngày 15.7.2022

P.V |

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/07/2022 đến ngày 15/07/2022 với nội dung như sau: