Ban hành mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 25.10, UBND tỉnh có Quyết định 3054 ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh.

Mã định danh của đơn vị cấp 2 gồm các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Mã định danh của đơn vị cấp 3 gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Mã định danh của đơn vị cấp 4 gồm các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị có mã định danh cấp 3.

Mã định danh điện tử nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành, địa phương và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Quảng Nam. Trong trường hợp tách, nhập, thêm, bớt, đổi tên thì các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và truyền thông) để xem xét, quyết định.

Xem chi tiết mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 2.

Xem chi tiết mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 3.

Xem chi tiết mã định danh các cơ quan, đơn vị cấp 4.

TAGS