Bổ sung biên chế công chức; chấm dứt lao động hợp đồng

HÀN GIANG |

Tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua, HĐND tỉnh (khóa X) thống nhất bổ sung 7 biên chế công chức từ biên chế công chức dự phòng năm 2021 chưa sử dụng cho 5 địa phương vùng đông của tỉnh. 

Theo đó, bổ sung cho UBND huyện Núi Thành 2 biên chế, UBND TP.Tam Kỳ 1 biên chế, UBND huyện Thăng Bình 2 biên chế, UBND huyện Duy Xuyên 1 biên chế và UBND thị xã Điện Bàn 1 biên chế. Các biên chế này được bổ sung cho Phòng Tài nguyên - Môi trường để tăng cường tham mưu công tác quản lý hiện trạng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... trên địa bàn các địa phương.

Ông Hà Đức Tiến - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng, việc bổ sung biên chế công chức cho các địa phương nêu trên là cần thiết, phù hợp tình hình thực tiễn và đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, theo ông Tiến, hiện nay còn 305 chỉ tiêu biên chế công chức chưa được tuyển dụng, trong khi nhiều địa phương, đơn vị thiếu nhân lực làm việc.

Do đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức nhằm kịp thời bổ sung nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chỉ tiêu nhưng không có kế hoạch sử dụng, không đăng ký tuyển dụng.

Nói về việc chấn chỉnh, không thực hiện việc hợp đồng lao động làm nhiệm vụ của công chức, viên chức trái quy định pháp luật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 2782 ngày 13.5.2021, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, hiện nay các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế theo quy định nên việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác (trừ y tế, giáo dục) chưa thể thực hiện được.

Để giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian chờ UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức, đối với các trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí việc làm xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước đảm bảo kinh phí chi hoạt động), UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện hướng dẫn lao động hợp đồng làm cam kết chấm dứt hợp đồng lao động nộp cho cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trước khi tham dự kỳ tuyển dụng viên chức (trừ các vị trí việc làm tuyển dụng là giáo viên và viên chức y tế).

TAGS