Cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 16 luật

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 7.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 889 về danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Trong đó có 16 văn bản QPPL (luật) do Quốc hội ban hành, 12 văn bản QPPL (nghị định) do Chính phủ ban hành và 4 văn bản QPPL do bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Nội dung 16 luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, gồm:

Luật Đất đai 2013

Sửa đổi thống nhất các khái niệm “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, “cổ phần, phần vốn góp chi phối” giữa Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013. 

Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ về việc khẳng định các loại hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất khác với các hợp đồng được ghi nhận tại Luật Đất đai.

Sửa đổi khoản 3 Điều 188 theo hướng làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử dụng đất tương ứng với từng loại hợp đồng và phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quy định thống nhất về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có liên quan đến quy hoạch và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Sửa đổi quy định cách thức xác định cụ thể từng thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Sửa đổi, bổ sung theo định hướng cải cách tại mục III Nghị quyết số 28 ngày 23.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể: xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH và tính linh hoạt của các chính sách.

Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức; sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay; thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; điều chỉnh tỷ lệ tích lũy để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019)

Sửa đổi, bổ sung các nội dung về mô hình tổ chức, mô hình quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, các chế định hợp đồng bảo hiểm, các quy định về phòng ngừa, gian lận bảo hiểm...

Sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 22, khoản 2 Điều 34 liên quan đến thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng bảo hiểm và bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ liên quan mang tính đặc thù.

Sửa đổi quy định tại Điều 30 để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật về thời hiệu khởi kiện.

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Sửa đổi, bổ sung hoặc trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết để quy định về thuế giá trị gia tăng đối với phân bón.

Luật Giá 2012

Sửa đổi quy định về phân quyền, phân công, phân cấp thẩm quyền định giá và các luật chuyên ngành khác bảo đảm thống nhất.

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Bổ sung quy định về các trường hợp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ doanh nghiệp về cơ quan đại diện chủ sở hữu, chuyển giao từ cơ quan đại diện chủ sở hữu về các tập đoàn, tổng công ty không cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu; bỏ quy định Bộ Tài chính tham gia giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp ở trung ương.

Luật Thương mại 2005

Sửa đổi quy định tại Điều 301, Điều 307 về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng để phù hợp với nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện của các bên và quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật Điện lực 2004

Quy định rõ và cụ thể hơn về ranh giới, trách nhiệm đầu tư của bên bán điện và bên mua điện.

Luật Giao dịch điện tử 2005

Sửa đổi, bổ sung một số vấn đề thực tiễn chưa được quy định trong luật hoặc có quy định nhưng chưa thực sự phù hợp.

Luật Công nghiệp công nghệ số

Hoàn thiện khung pháp lý về xây dựng và phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin, nền công nghiệp số.

Luật Chính phủ số

Hoàn thiện khung pháp lý cho sự vận hành của chính phủ điện tử, hướng tới việc xây dựng chính phủ số.

Luật Việc làm 2013

Sửa đổi, bổ sung để xử lý các vấn đề sau phù hợp với thực tiễn như: đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập.

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

Sửa đổi, bổ sung nhằm xử lý quy định hạn chế chủ thể tham gia dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung 2012)

Sửa đổi quy định tại Điều 4, Điều 22 nhằm làm rõ hơn khái niệm “dịch vụ pháp lý” và “hành nghề luật sư”, xác định rõ chủ thể thực hiện là luật sư và người có đủ điều kiện thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng cho phù hợp, thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Bổ sung quy định trình tự, thủ tục, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán các bất động sản không phải là nhà ở hình thành trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán công trình xây dựng (không phải nhà ở) hình thành trong tương lai.

Luật Nhà ở 2014

Sửa đổi theo hướng có cơ chế pháp lý phù hợp để đưa nhà ở có sẵn vào giao dịch.

TAGS