Chấn chỉnh việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 2782 gửi các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu chấn chỉnh việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức.

UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở, ban ngành chấp hành nghiêm các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; không thực hiện việc biệt phái, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ của công chức, viên chức trái quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30.5.2021.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh để đảm bảo số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

TAGS