Chỉ 1/98 thủ tục hành chính của Sở TN-MT không chuyển sang Trung tâm Phục vụ hành chính công

T.D |

Sở Tài nguyên và môi trường cho hay, cơ quan này đã chuyển 97/98 thủ tục hành chính (chiếm 98,9%) sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Sở không chuyển thủ tục hành chính “Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường” với lý do thủ tục hành chính này cần có sự trao đổi trực tiếp giữa tổ chức, cá nhân với cán bộ chuyên môn để biết các thông tin, dữ liệu cần được cung cấp. Hiện 97/97 thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên phần mềm của tỉnh.

TAGS