Còn 1 huyện, 50 xã chưa sử dụng phần mềm một cửa điện tử

T.D |

Theo Sở Thông tin & truyền thông, các ngành, đơn vị đã đầu tư, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (4/18 huyện, thị, thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, các phần mềm quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp, hệ thống quản lý thông tin môi trường, quan trắc, cấp đổi giấy phép lái xe, quản lý cấp phép liên vận…), nhưng tiến độ triển khai chậm. Hệ thống không hoàn thiện, dữ liệu không đầy đủ nên không phát huy được hiệu quả sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu này.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin toàn Quảng Nam bất cập, hạn chế. Ngoài hệ thống dùng chung của tỉnh như Q-office, một cửa điện tử đã kết nối liên thông 3 cấp và một số cơ sở dữ liệu thì các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở chưa được kết nối với tỉnh.

Lý do được tính đến là do hệ thống của các đơn vị chưa hoàn thiện, chưa có chuẩn kết nối cho từng cơ sở dữ liệu, dẫn đến yếu trong việc chia sẻ dữ liệu, cũng như tổng hợp, thống kê, báo cáo.

Hiện vẫn còn 1 huyện, 50 xã chưa sử dụng phần mềm một cửa điện tử, lãnh đạo một số đơn vị chưa duyệt văn bản trên Q-office, các huyện chưa cập nhật kết quả trên phần mềm điện tử… Tình trạng này ảnh hưởng đến việc theo dõi, giám sát xử lý công việc cũng như cải cách hành chính của địa phương.

TAGS