Đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7580/KH-UBND về triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó sẽ đánh giá xếp loại đối với 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; 18 UBND cấp huyện; 5 cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, gồm Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Các nội dung triển khai gồm: hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 3573/QĐ-UBND (ngày 10.12.2020) của UBND tỉnh; tự đánh giá và chấm điểm chỉ số CCHC; thẩm định kết quả chỉ số CCHC; điều tra xã hội học; tổng hợp, xây dựng báo cáo xác định chỉ số CCHC; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả và tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2020.

TAGS