Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2546 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; huy động sự tham gia góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính và hành vi hành chính. Qua đó nâng cao chất lượng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai, thực hiện ở cả 3 cấp chính quyền (tỉnh, huyện và xã), không gửi kèm bản giấy, thực hiện lưu trữ điện tử.

Hoàn thành việc xây dựng các chế độ báo cáo điện tử của ngành, địa phương để tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và của Chính phủ. Thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định số 45 của Chính phủ.

Năm 2021 phải hoàn thành mục tiêu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định. Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

TAGS