Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1491 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chủ động, tích cực, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá, thống nhất nhận thức từ quan điểm chỉ đạo đến hành động; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thường xuyên, liên tục; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các ngành, địa phương thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác mức độ, hiệu quả của chuyển đổi số để có giải pháp thúc đẩy kịp thời. Tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Hơn 90% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, hơn 80% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp huyện, hơn 50% tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Phấn đấu hơn 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Phấn đấu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Hơn 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ; hơn 30% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4...

TAGS