ICT Index 2020 tụt hạng 10 bậc

T.D |

Ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin & truyền thông cho biết, Hội Tin học Việt Nam và Vụ Công nghệ thông tin (thuộc Bộ Thông tin & truyền thông) đã công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Việt Nam ICT Index) 2020. 

Theo bảng xếp hạng này, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Quảng Nam đứng thứ 28/63 tỉnh thành, tụt 10 bậc so năm 2019. Tuy nhiên, điểm số ICT index chỉ giảm 0,033 điểm.

Trong đó, có 1 chỉ số thành phần tăng điểm (hạ tầng kỹ thuật), 1 chỉ số thành phần giữ điểm (nhân lực công nghệ thông tin) và 1 chỉ số thành phần giảm điểm (ứng dụng công nghệ thông tin). Ứng dụng công nghệ thông tin Quảng Nam giảm điểm chủ yếu do mức độ triển khai dịch vụ công còn hạn chế và triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn chậm.

TAGS