Khả quan từ “một cửa”

VĂN PHIN |

Nằm trong nội dung chương trình cải cách hành chính, UBND huyện Núi Thành tập trung xây dựng phương án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người  dân…

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành. Ảnh: V.P
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Núi Thành. Ảnh: V.P
 

Kết quả bước đầu

Là địa phương nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành phải tiếp nhận, giải quyết rất nhiều hồ sơ, thủ tục cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, đặc biệt là hồ sơ trên lĩnh vực đất đai, xây dựng..., tăng đột biến những năm gần đây. Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, UBND huyện Núi Thành đã tập trung xây dựng, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị lẫn nguồn nhân lực phục vụ. Với nhiều cố gắng trong công tác đầu tư nâng cấp, đến ngày 1.3.2019, UBND huyện Núi Thành đã đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động. Hiện tại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện có phòng ốc khang trang, được bố trí các trang, thiết bị điện tử và phần mềm điện tử hiện đại, trong đó có phần mềm lấy số tự động, phần mềm tra cứu, phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phần mềm đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công…

Trước mắt, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, xây dựng, quy hoạch, công thương; đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, LĐ-TB&XH, tư pháp, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, văn hóa - thông tin, y tế, nội vụ với 283 bộ thủ tục hành chính công. Sau khi hoạt động ổn định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện sẽ bổ sung thêm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kiểm lâm, thuế. Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Nội vụ Núi Thành cho biết, việc nâng cấp và đưa vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện là một bước ngoặc lớn trong công tác cải cách hành chính của địa phương vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, UBND huyện Núi Thành tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ - công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính.

Từng bước hiện đại hóa

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong công tác cải cách hành chính, thời gian đến, Núi Thành tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã, thị trấn; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ - công chức, viên chức. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các cấp ủy đảng và chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Nằm trong nội dung nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, từng bước hướng tới hiện đại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Núi Thành tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch tất cả thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp. Thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng vị trí, yêu cầu công tác, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ người dân, doanh nghiệp..., góp phần thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính thời gian đến.

TAGS