Không để hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng, trễ hạn kéo dài

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 5.11, UBND tỉnh ban hành Công văn 6517/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 4054/KH-UBND (ngày 20.7.2020) của UBND tỉnh.

Trong đó lưu ý thực hiện ngay việc rà soát các nội dung đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để cập nhật, bổ sung, công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) được ban hành mới theo đúng quy định, không dẫn chiếu các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.

Hoàn thành việc giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (từ khâu tiếp nhận, xử lý đến ký duyệt và trả kết quả), không để hồ sơ tồn đọng, trễ hạn kéo dài. Nghiêm túc tuân thủ các quy trình giải quyết TTHC đã được phê duyệt, các quy định về hướng dẫn hồ sơ, bổ sung hồ sơ, xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để xảy ra trễ hạn.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện văn bản điện tử, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được UBND tỉnh công bố; đồng bộ hóa toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Rà soát, sắp xếp, bố trí số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP (ngày 14.9.2020) của Chính phủ.

Chấm dứt việc sử dụng hợp đồng lao động, sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện ký kết hợp đồng và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả cải cách hành chính của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp. Rà soát lại các tồn tại, hạn chế để tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đạt mục tiêu có hơn 80% tổ chức, cá nhân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, giám sát các phòng ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Các huyện Nam Trà My, Nam Giang tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử từ khâu tiếp nhận, xử lý đến ký duyệt và trả kết quả; hoàn thành việc cập nhật toàn bộ kết quả giải quyết hồ sơ trong năm vào hệ thống trong tháng 11.2020.

Các sở ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

TAGS