Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về Đề án kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngoài TTHC đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đề án với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ thời gian, quy trình và chất lượng giải quyết TTHC ngoài một cửa tại các cơ quan, đơn vị thông qua danh mục thủ tục ngoài một cửa được thường xuyên cập nhật, công bố và tính năng kiểm soát quá trình giải quyết trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Đồng thời giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể theo dõi, giám sát, đánh giá công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức, tránh tình trạng không có hạn xử lý cụ thể, xử lý tùy tiện hoặc làm kéo dài thời gian phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị khác.

Phạm vi điều chỉnh là những TTHC trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhưng chưa được quy định trong bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa của các cơ quan, đơn vị.

Đối tượng điều chỉnh là các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng danh mục TTHC ngoài một cửa theo yêu cầu, cụ thể đối với danh mục TTHC nội bộ phải xác định cụ thể trách nhiệm của từng phòng ban, bộ phận về nội dung công việc và thời gian xử lý để hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm trễ, trong đó thời gian thực hiện tại đơn vị chủ trì chính là tổng thời gian thực hiện TTHC nội bộ.

Đối với danh mục TTHC đến từ bên ngoài, căn cứ theo mối quan hệ phối hợp trong xử lý công việc quản lý nhà nước giữa các cơ quan, đơn vị và phải kiểm soát được quá trình phối hợp xử lý, trách nhiệm, tiến độ xử lý của từng cơ quan, đơn vị.

Danh mục xây dựng lần đầu theo nội dung, yêu cầu của đề án này, gửi về Sở Nội vụ góp ý trước khi ban hành theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hằng năm, khi có sự thay đổi, cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật và ban hành lại danh mục. Quyết định công bố danh mục được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, và gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đế biết, phối hợp thực hiện.

Đề án được triển khai thí điểm tại các Sở Nội vụ, Thông tin và truyền thông, Công Thương, VH-TT&DL từ tháng 1 đến tháng 6.2021. Từ tháng 7 đến tháng 12.2021, xem xét nhân rộng tại các sở, ban ngành còn lại và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 1.2022, xem xét triển khai tại UBND các xã, phường, thị trấn.

TAGS