Nam Giang nâng cao hiệu quả công việc từ cải cách hành chính

ĐĂNG NGUYÊN |

Cải cách hành chính (CCHC) được xem là một trong những nội dung quan trọng được Nam Giang hướng đến nhằm cụ thể hóa thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Từ khi triển khai mô hình một cửa, người dân vùng cao Nam Giang đã được phục vụ tốt hơn trong công việc. Ảnh: Đ.N
Từ khi triển khai mô hình một cửa, người dân vùng cao Nam Giang đã được phục vụ tốt hơn trong công việc. Ảnh: Đ.N

Ông Alăng Trượp - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Nam Giang cho biết, thời gian qua, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về CCHC. Trong đó, xác định cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng mô hình chính quyền dân chủ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, UBND huyện ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm; đồng thời thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện; cử cán bộ, công chức có đủ chuyên môn, nghiệp vụ đảm trách công việc. Ngoài ra, chỉ đạo cấp xã thực hiện nghiêm Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch ban hành hằng năm…

“Qua thời gian triển khai thực hiện, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện cơ bản đạt được kết quả tích cực. Thành lập bộ phận một cửa cấp huyện và 12/12 bộ phận một cửa cấp xã, cũng như thực hiện đúng quy định các bước quy trình, thủ tục hành chính về tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp” - ông Alăng Trượp cho biết thêm.

Theo báo cáo, năm 2019, tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa cấp huyện đạt 1.147 hồ sơ trên tổng số 266 thủ tục hành chính cấp huyện; con số này ở cấp xã là 42.518 hồ sơ. Trong đó, hơn 95% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hẹn; số lượng hồ sơ trễ hạn chỉ dưới 5%, tập trung ở các lĩnh vực có thủ tục hành chính phức tạp như: đất đai, xây dựng, quy hoạch...

Tuy nhiên, theo ông Alăng Trượp, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện vẫn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Đó là việc chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị, địa phương còn chưa sâu sát, kịp thời; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một số địa phương vẫn còn mang tính hình thức khiến chất lượng phục vụ người dân chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả CCHC, Nam Giang đưa ra các giải pháp cụ thể, trong đó tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính hiện hành; công bố, công khai thủ tục hành chính mới kịp thời, cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công tỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện thủ tục hành chính; thanh tra, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo tinh thần Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ.

TAGS