Người đứng đầu địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Ngoài ra, thủ trưởng các sở, ban ngành phải thực hiện tốt trách nhiệm đề nghị xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, đơn vị. Bên cạnh đó, rà soát các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để lập danh mục văn bản QPPL cần ban hành, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh.

Đề nghị xây dựng văn bản QPPL phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Khi được giao chủ trì xây dựng dự thảo văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, phải thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản. Đối với chủ tịch UBND cấp huyện, khi ban hành văn bản QPPL, phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành.

TAGS