Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0)

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 4.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2181 phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0).

Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0) là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; bảo đảm tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0) là sự bổ sung, cập nhật cho CQĐT tỉnh Quảng Nam (phiên bản 1.0), bảo đảm phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0) và phù hợp với sự phát triển của chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số.

Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, kế thừa thông tin và cơ sở hạ tầng thông tin; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...

TAGS