Quảng Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo báo cáo của Tỉnh ủy, Quảng Nam đạt được nhiều kết quả qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cụ thể, Quảng Nam chủ động tham gia cuộc cách mạng gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nội dung này được xác định là một trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược phát triển Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Về phát triển nguồn nhân lực, Quảng Nam tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách về việc làm, thị trường lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh hội nhập.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ, xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu phát triển của tỉnh; tập trung nâng cấp, phát triển công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông.

Đối với nội dung phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, trên cơ sở ban hành quyết định thành lập Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, đến nay đã tổ chức đào tạo cho 32 ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. UBND tỉnh đã phê duyệt một số đề tài phục vụ tạo nền tảng cho địa phương tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn về triển khai chuyển đổi từ giao thức IPv4 (địa chỉ internet thế hệ 4) sang IPv6 (địa chỉ internet thế hệ thứ 6) theo lộ trình quốc gia.

Được biết, Sở Thông tin và truyền thông đang xây dựng giải pháp và lộ trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 đối với hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự kiến đến tháng 12.2020 ban hành giải pháp, lộ trình để triển khai thực hiện.

TAGS

Làm gì trước thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0?

ĐĂNG KHOA |

Những năm gần đây câu chuyện “công nghiệp 4.0” hay “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (CMCN 4.0) được nói nhiều ở nước ta, từ truyền thông, các diễn đàn quốc gia, quốc tế đến cả khi trà dư tửu hậu... Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ xin góp một vài suy nghĩ nhỏ với mong muốn gợi mở thêm một vài vấn đề, truyền thêm một chút năng lượng tích cực để các địa phương, đơn vị trong tỉnh tham khảo.