Quy định quản lý cán bộ, công chức, người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 10/2021 quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh.

Theo quy định, UBND tỉnh thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, công chức trong phạm vi toàn tỉnh nhưng có sự phân công, phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn quản lý theo quy định của Nhà nước và phù hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức của các địa phương, đơn vị.

Việc quản lý đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, công chức.

Nội dung quản lý cán bộ, công chức, người quản lý doanh nghiệp là: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch, quy hoạch; vị trí việc làm và cơ cấu; xác định số lượng và quản lý biên chế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: tuyển dụng, sử dụng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, việc khen thưởng, kỷ luật; thực hiện các chế độ: thôi việc, nghỉ hưu; báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ; thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật; chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh cũng quy định trách nhiệm, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các sở ngành, địa phương liên quan đối với từng nội dung cụ thể (tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch; nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung; tiếp nhận, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức quy hoạch, bổ nhiệm và từ chức, miễn nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ nghỉ hưu, thôi việc; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chế độ báo cáo, thống kê và làm thẻ công chức; đánh giá, xếp loại chất lượng; khen thưởng, kỷ luật).

TAGS