Quý III, Hội An giải quyết 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính

NHƯ QUỲNH |

Theo UBND TP.Hội An, trong quý III.2020, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết là 10.455 hồ sơ, thủ tục hành chính; trong đó hồ sơ mới tiếp nhận là 10.133 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua là 612 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết: 9.986 (hồ sơ giải quyết đúng hạn là 9.143 hồ sơ, quá hạn là 743 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết: 844 hồ sơ.

Cũng trong quý III, UBND thành phố tổ chức công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Trung tâm hành chính công thành phố và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các xã, phường. Công tác truyền thông về cải cách thủ tục hành chính luôn được UBND thành phố quan tâm. Ngoài ra, UBND thành phố cũng xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền, thông tin đại chúng về công tác cải cách hành chính nói chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng…

TAGS