Sở Công Thương và thị xã Điện Bàn đứng đầu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

ĐÔNG ANH |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3992 phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021. 

Có 19/20 sở, ban, ngành được xếp loại tốt; trong đó Sở Công Thương có điểm số cao nhất 96,59 điểm; Sở Ngoại vụ có điểm số thấp nhất 74,57 điểm. Đối với nhóm UBND huyện, thị xã, thành phố, có 7/18 địa phương xếp loại tốt, các địa phương còn lại xếp loại khá; trong đó thị xã Điện Bàn dẫn đầu với 83,84 điểm; huyện Tây Giang xếp cuối với 71,51 điểm.

 Việc xếp loại nêu trên thực hiện theo Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 5.9.2018 của UBND tỉnh về quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Nội dung đánh giá dựa vào 5 tiêu chí: hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin; ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ cơ quan; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; nguồn nhân lực CNTT; môi trường tổ chức và chính sách.

Năm 2020, Sở Giao thông vận tải và UBND TP.Hội An đạt điểm cao nhất, lần lượt là 99,5 và 93 điểm.

TAGS