Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã phường

TÙNG CHI |

Từ ngày 20.2, Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/ QĐ-UBND ngày 5.6.2020 của UBND tỉnh có hiệu lực.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định sửa đổi điểm d, Điều 8 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03 như sau: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạt trình độ đại học trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì đạt trình độ trung cấp trở lên khi tham gia lần đầu.

Riêng đối với chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ thì sau khi trúng cử chức danh phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Đối với cán bộ đã được bầu cử trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đại học theo quy định thì tùy trường hợp cụ thể cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định nhưng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trường hợp đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ tại thời điểm quy định này có hiệu lực mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định thì tùy trường hợp cụ thể cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đối với chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam, chủ tịch hội LHPN Việt Nam, chủ tịch hội nông dân Việt Nam và sơ cấp trở lên đối với chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam.

Trong khi đó, điểm d Điều 8 Quyết định số 03 năm 2020 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ chuyên trách cấp xã là trình độ chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học trở lên; đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kiến thức quản lý hành chính nhà nước, kiến thức quản lý kinh tế (trường hợp cán bộ luân chuyển, điều động mà chưa qua lớp bồi dưỡng thì phải hoàn thành sau khi giữ chức danh bí thư đảng ủy cấp xã).

Ngoài nội dung được sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03 năm 2020 của UBND tỉnh và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2020/ QĐ-UBND ngày 17.7.2020 của UBND tỉnh vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.