Tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tại Chỉ thị số 12/CT-UBND (ngày 17.4.2020) về tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh việc sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương đưa Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh vào sử dụng để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cập nhật trạng thái hồ sơ và liên thông dữ liệu TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Đồng thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, hạn chế để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết cũng như xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp... Tuy nhiên, tính đến ngày 20.11 vẫn còn 2 huyện: Nam Trà My, Tây Giang và 63 xã, phường, thị trấn thuộc 11 UBND cấp huyện vẫn chưa sử dụng hệ thống phần mềm vào giải quyết công việc.

Để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương về việc vận hành, sử dụng các hệ thống này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My và Tây Giang khẩn trương đưa vào sử dụng Hệ thống phần mềm để giải quyết TTHC ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; đồng thời giải trình rõ nguyên nhân chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để giải quyết công việc trước ngày 30.11.

Các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Đông Giang, Điện Sàn, Hiệp Đức, Nam Giang, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước yêu cầu 63 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc triển khai áp dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử vào giải quyết công việc; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các địa phương nêu trên giải trình cụ thể nguyên nhân, hạn chế tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30.11.

Các địa phương còn lại tăng cường việc sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để nâng cao chất lượng, tăng số lượng hồ sơ được giải quyết, cập nhật, quản lý trên hệ thống phần mềm; định kỳ báo cáo tình hình triển khai về UBND tỉnh.

TAGS