Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu triển khai thực hiện Thông báo số 01 (ngày 4.6.2021) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ CCHC, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được UBND tỉnh giao.

Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, không để gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân.

Khẩn trương rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 04 (ngày 12.4.2021) của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên khai thác, sử dụng có hiệu quả các chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh, đảm bảo 100% sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng thường xuyên chức năng về hồ sơ công việc, trình, ký số, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, hướng đến chuyển đổi hoàn toàn sang phương thức xử lý công việc “không giấy tờ”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế như công khai thủ tục hành chính không đầy đủ, tiếp nhận thành phần hồ sơ không đúng quy định, tạo lập hồ sơ điện tử không chính xác, cập nhật thông tin giải quyết hồ sơ không kịp thời và không theo thời gian thực trên phần mềm, giải quyết hồ sơ trễ hạn kéo dài...

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo đơn vị, địa phương trực thuộc nhập đầy đủ hồ sơ tiếp nhận vào hệ thống một cửa điện tử, giải quyết ngay hồ sơ đang tồn đọng ở trạng thái “quá hạn chưa xử lý” trên hệ thống; báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31.7.2021.

TAGS