Toàn tỉnh có 3.137 biên chế công chức trong các cơ quan, đơn vị và địa phương

H.QUANG |

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 26 về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Theo đó, biên chế công chức trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh: 3.137 biên chế. Tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập: 27.703 người.

Giao định mức hợp đồng lao động đối với cơ sở bảo trợ xã hội, ̣Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam: 273 đinh mức.

Giao định mức lao động đối với tổ chức hội: 90 định mức; trong đó có 57 biên chế viên chức, 33 hợp đồng lao động. Giao định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018 của Chính phủ) là 2.290 định suất; trong đó các cơ quan, tổ chức hành chính: 386 định suất, các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 1.904 định suất.