Triển khai công tác quy hoạch cán bộ ở Núi Thành: Linh động và chặt chẽ

VĂN PHIN |

Huyện ủy Núi Thành đang quán triệt, triển khai chặt chẽ các nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung giai đoạn 2020 - 2025.

Huyện ủy Núi Thành hội nghị về công tác cán bộ. Ảnh: VĂN PHIN
Huyện ủy Núi Thành hội nghị về công tác cán bộ. Ảnh: VĂN PHIN

Trước hết, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị với cán bộ chủ chốt quán triệt nội dung cơ bản các quy định của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Bùi Văn Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Núi Thành cho biết: “Huyện ủy có hướng dẫn 09/2022 về một số nội dung cụ thể, chặt chẽ trong công tác quy hoạch cán bộ với tinh thần quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp. Đồng thời gắn kết chặt chẽ với các khâu khác trong công tác cán bộ.

Theo đó, các cấp ủy đảng rà soát, đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo rà soát, đánh giá nguồn cán bộ đương nhiệm theo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện để chuẩn bị nguồn nhân sự trước khi tiến hành công tác quy hoạch cán bộ.

Đánh giá cán bộ đưa vào quy hoạch theo các tiêu chí: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; năng lực công tác, uy tín và chiều hướng, triển vọng phát triển.

Huyện ủy Núi Thành thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phương châm “động” và “mở”. Quy hoạch “động” là định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh để đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển.

Quy hoạch “mở” được hiểu là quy hoạch không khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị mà cần mở rộng nguồn cán bộ từ nơi khác để đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Huyện ủy Núi Thành quy định cụ thể cấp thẩm quyền phê duyệt; thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch; quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; phương pháp và thời điểm quy hoạch; về tiêu chuẩn, điều kiện, phương pháp tính tuổi quy hoạch; về hệ số, số lượng chức danh quy hoạch; cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; quy trình quy hoạch; quản lý và sử dụng quy hoạch.

Theo ông Nguyễn Văn Mau - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành, các quy định hiện nay có những điểm mới trong công tác quy hoạch. Huyện ủy Núi Thành đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ ở cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới xây dựng, thực hiện cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn, nhưng không trái với Quy định số 10/2022 của Huyện ủy Núi Thành và các văn bản liên quan khác.

TAGS