Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 40 (ngày 29.3.2021) của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Quyết định số 4003 (ngày 31.12.2020) của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ mang tính đột phá như cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tại các bộ phận, đầu mối trực thuộc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định pháp luật mới ban hành; kiểm tra, phát hiện các nội dung không còn phù hợp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thay thể, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; các quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh...; qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và phấn đấu có 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn.

Đồng thời khẩn trương rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 2875 (ngày 4.9.2018) của UBND tỉnh; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 6124 (ngày 20.10.2020) về thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 7746 (ngày 30.12.2020) về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021.

TAGS