Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5736/UBND-KGVX đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đến nay chưa sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử (gồm 2 huyện Tây Giang, Nam Trà My và 87 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh) khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông để có kế hoạch đưa phần mềm vào ứng dụng tại cơ quan.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020; phấn đấu năm 2021 hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số. Trong đó lồng ghép các nội dung chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính phủ số, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số. Duy trì, tiếp tục phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội sau thời gian dịch bệnh Covid- 19 để chuyển sang một trạng thái bình thường mới.

Sở Thông tin và truyền thông hỗ trợ, hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, phục vụ một cách tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và truyền thông xây dựng, quản lý. Đồng thời hoàn thành xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh trong tháng 10.2020 và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung và kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trong năm 2020. Định kỳ hằng tháng thống kê tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của từng sở ngành, địa phương; báo cáo kết quả với UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

TAGS