Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết 1.429 thủ tục hành chính

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục 1.429 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trong đó, Sở Tư pháp thực hiện 111 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 127; Sở Giao thông vận tải: 82;  Sở LĐ-TB&XH: 87; Sở Công Thương: 142; Sở VH-TT&DL: 127; Sở Khoa học và Công nghệ: 61; Sở Thông tin và Truyền thông: 36; Sở Ngoại vụ: 4; Sở GD-ĐT: 77; Sở Tài chính: 30; Sở NN&PTNT: 96; Sở Y tế: 184; Sở Tài nguyên và Môi trường: 98;  Sở Xây dựng: 34; Sở Nội vụ: 72; Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 61 TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên có trách nhiệm cử cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nhằm đảm bảo giải quyết tốt hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân và thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ nội dung TTHC theo quy định. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên cập nhật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23.4.2018 của Chính phủ, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23.11.2018 của Văn phòng Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế.

TAGS