Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt hơn 99%

CHÂU NỮ |

(QNO) - Sáu tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam đã giải quyết 34.266 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó giải quyết trước và đúng hạn 34.161 hồ sơ (hơn 99%), trễ hạn 105 hồ sơ.

Cùng thời gian, UBND cấp huyện giải quyết 72.199 hồ sơ, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 55.724 hồ sơ. Đối với cấp xã, đã giải quyết 91.525 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 82.851 hồ sơ.

Về cải cách TTHC, đến nay UBND tỉnh ban hành quyết định ủy quyền giải quyết 191 TTHC thuộc phạm vi quản lý của các sở: NN&PTNT (17 TTHC), Tư pháp (15), Công Thương (21), GD-ĐT (16), Tài nguyên và môi trường (32), VH-TT&DL (19), Kế hoạch và đầu tư (3), Giao thông vận tải (2), LĐ-TB&XH (16 TTHC).

Đồng thời phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với các TTHC đã được ủy quyền.

TAGS