Từ ngày 7.7, Quảng Nam thực hiện công tác văn thư điện tử

CHÂU NỮ |

Ngày 7.7, UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Quảng Nam. 

Theo quy chế, công tác văn thư điện tử bao gồm: soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử (VBĐT); quản lý VBĐT; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan; quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Quy chế của UBND tỉnh không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản phải sử dụng văn bản giấy để thực hiện các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

VBĐT là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. VBĐT được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. Chữ ký số trên VBĐT phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn áp dụng thực hiện kể từ ngày quy chế ban hành.

TAGS