Từ tháng 3.2022 thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

B.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 455 về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Quy định hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phòng chống tham nhũng; tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, học tập, phát huy và nâng cao năng lực công tác, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện trong đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vị trí thuộc danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Người thực hiện chuyển đổi đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định phân cấp quản lý cán bộ. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, công chức, viên chức, thực hiện chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh, huyện đối với những vị trí việc làm có nhiệm vụ tương đồng hoặc các vị trí việc làm có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ gần giống nhau trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, cuối năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo. Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 2 năm đến 5 năm.

Trong đó, năm 2022 (từ tháng 3.2022 đến hết tháng 6.2022) chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất vị trí, danh sách nhân sự cần chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương về Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc Ban cán sự đảng UBND tỉnh để quyết định chủ trương, phê duyệt danh sách, lộ trình chuyển đổi theo phân cấp quản lý cán bộ. Năm 2023 triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.