Vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bảo đảm thông suốt, an toàn

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 15.6, UBND tỉnh có Quyết định 1619 ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Nam (LGSP tỉnh Quảng Nam).

Quy chế áp dụng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn Quảng Nam, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham gia tích hợp liên thông, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng LGSP tỉnh Quảng Nam. Nền tảng chính quyền điện tử - LGSP tỉnh Quảng Nam là nền tảng chính thức duy nhất của tỉnh trên môi trường mạng để triển khai chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA.

Nền tảng có chức năng tích hợp, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối liên thông các hệ thống thông tin quốc gia với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh; kết nối liên thông giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh; làm nền tảng phát triển, xây dựng ứng dụng và cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu trong tỉnh; giám sát và kiểm soát hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh và cung cấp danh mục dùng chung.

Việc quản lý, vận hành nền tảng LGSP phải bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, ổn định; phối hợp thiết lập và tổ chức thực hiện hệ thống phân cấp quyền truy cập cho cán bộ tham gia kết nối; xây dựng quy trình và tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ thông tin tích hợp chia sẻ trên LGSP...

TAGS