Yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số

VINH ANH |

(QNO) - Các đơn vị cần sớm xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện chuyển đổi số (CĐS) trên 7 lĩnh vực ưu tiên. Đó là nội dung tại Công văn số 2544 ngày 5.5.2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 12.4.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện chuyển đổi số. Ảnh: VINH ANH
UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện CĐS. Ảnh: VINH ANH

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở: Y tế, GD-ĐT, NN&PTNT, VH-TT&DL, TN-MT, GTVT xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện CĐS trên 7 lĩnh vực ưu tiên theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung cụ thể, giải pháp thực hiện CĐS của ngành, đáp ứng yêu cầu thay đổi về quy trình, cách thức quản lý, điều hành, tạo được động lực thúc đẩy CĐS toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, Sở GD-ĐT chỉ đạo tất cả trường học (kể cả trường mầm non) triển khai ứng dụng đồng bộ phần mềm quản lý trường học và kết nối, chia sẻ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục quốc gia và hệ thống IOC Quảng Nam, Smart Quang Nam.

Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế chưa kết nối dữ liệu phần mềm quản lý khám chữa bệnh với cổng dữ liệu của Bộ Y tế khẩn trương kết nối, gửi dữ liệu lên cổng dữ liệu của Bộ Y tế và hệ thống IOC Quảng Nam, Smart Quang Nam; phối hợp với Sở TT-TT, VNPT Quảng Nam hoàn thành việc kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu trước ngày 15.5.2021.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch CĐS của cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với kế hoạch CĐS của tỉnh; đẩy mạnh triển khai chính quyền điện tử các cấp; xây dựng, vận hành và ứng dụng triệt để các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, số hóa dữ liệu để hình thành kho dữ liệu đảm bảo tin cậy, đồng bộ, đầy đủ dữ liệu nhằm phát huy giá trị, vai trò của dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cấp.

Sở TT-TT khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành trong việc thực hiện kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành liên quan; hướng dẫn giải pháp kỹ thuật, chuẩn dữ liệu để kết nối dữ liệu các hệ thống quản lý trường học, quản lý khám chữa bệnh lên hệ thống IOC Quảng Nam, Smart Quang Nam; sớm ban hành quy định, chuẩn kết nối, liên thông dữ liệu và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) để các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp làm phần mềm biết, phối hợp thực hiện.

Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng CĐS tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, thực hiện CĐS theo đúng lộ trình; xây dựng bộ chỉ số và công cụ phần mềm theo dõi, đánh giá mức độ CĐS các ngành, địa phương, định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

TAGS