Chấn chỉnh hạn chế, tồn tại trong phòng chống tham nhũng

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 23.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 5530 yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.

Theo bảng điểm đánh giá công tác PCTN năm 2019 của Thanh tra Chính phủ tại Công văn 1381/TTCP- C.IV (ngày 10.8.2021), Quảng Nam đạt 45,97/100 điểm.

Để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN trên địa bàn tỉnh thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng sở, ban ngành và chủ tịch UBND các địa phương tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ. Kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp đầy đủ tài liệu minh chứng về Thanh tra tỉnh trong việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh hằng năm theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Tài liệu minh chứng là bằng chứng quan trọng để Thanh tra Chính phủ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tỉnh trong việc thực hiện công tác PCTN.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc rà soát tất cả văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác PCTN nhằm cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương một cách kịp thời, đúng nội dung, trọng tâm trọng điểm. Rà soát tất cả kế hoạch đã được ban hành cùng nhiệm vụ được phân công, yêu cầu thực hiện trong năm 2021 để nghiêm túc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tất cả mục tiêu đã đề ra.

TAGS

Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

B.T |

UBND tỉnh vừa bàn hành Kế hoạch số 4879/KH-UBND triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với yêu cầu đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.