Chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

M.L |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Quảng Nam tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ảnh: M.L
Quảng Nam tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ảnh: M.L

Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của tỉnh về phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực và có giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2020, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 tăng từ 7-7,3% so với năm 2019.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí; phấn đấu năm 2020 có thêm 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng vùng Đông Nam thật sự trở thành động lực phát triển của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng phía Tây của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020. Tập trung thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông,…

Thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và kết luận của Tỉnh ủy về tinh giản biên chế; thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức trong cơ quan hành chính; tập trung nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.

UBND tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

TAGS