Đại hội Đảng & khát vọng Việt Nam

ĐĂNG QUANG |

Hôm nay (25.1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước, dân tộc, bởi đại hội là dịp để đánh giá việc lãnh đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ qua và vạch ra đường lối phát triển cho giai đoạn mới của đất nước. Hơn thế, Đại hội lần này còn mang thêm sứ mệnh đánh giá lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), nhìn lại một cách khái quát hơn quá trình 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ đó định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; xác định đến kỷ niệm 100 năm thành lập nước,Việt Nam đứng vào hàng ngũ các quốc gia phát triển, thu nhập cao, như dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Bao nhiêu điều mong ước, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân sẽ được gửi gắm đến đại hội.

Bao nhiêu niềm tin với Đảng từ những thắng lợi vang dội trong lịch sử và hôm nay sẽ được củng cố.

Bao nhiêu trăn trở với việc giữ cơ đồ Tổ quốc, làm sao để hoạch định con đường phát triển, đưa nước ta, dân tộc ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” như di nguyện của Bác Hồ, sẽ là điều tiên quyết để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo tiên phong. 

Trên tất cả ước mong là khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường, viết tiếp trang sử vàng trong thời đại mới, trong cuộc cách mạng 4.0, trong hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, làm sao cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Khát vọng ấy muốn thành hiện thực phải dựa chỗ đứng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy lý luận, từ đó mới có chiến lược, sách lược phù hợp, tiến bộ. Tổng kết qua nhiều thời kỳ cho thấy một khi Ý ĐẢNG HỢP LÒNG DÂN sẽ quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài học mới nhất là trong cơn đại dịch mang tầm thế kỷ, cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân mà đất nước ta thực hiện được mục tiêu kép - vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả, được quốc tế đánh giá cao. LÒNG DÂN là chỗ dựa vững bền nhất cho bất cứ quyết sách, đường lối chính trị nào. 

Đảng muốn ở trong lòng dân tộc thì Đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh “không phải là nơi thăng quan, tiến chức để phát tài”; mọi quyết sách của Đảng phải được cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện, bằng sự “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Hãy nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho các đồng chí đó”.

Tin tưởng rằng, Đại hội Đảng, ngoài việc hoạch định đường lối chính trị đúng đắn sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đức có tài, bởi “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, để lãnh đạo được dân tộc và đất nước đi đến hùng cường với khát vọng Việt Nam.

TAGS