Duy Xuyên phấn đấu năm 2021 thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị giao ban đầu năm 2021 triển khai chương trình công tác năm 2021.

Chương trình công tác của UBND huyện Duy Xuyên năm 2021 đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%; thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng 14%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 15%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,5%; tốc độ tăng thu ngân sách 17% (không kể phần thu phát sinh dự án Nam Hội An); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20%; tạo hơn 1.800 việc làm mới...

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu, UBND huyện nêu rõ nhiệm vụ cụ thể theo từng quý, tháng; trọng tâm là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Đặc biệt, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

TAGS