Hoạt động kết nghĩa cần đổi mới nội dung, hình thức theo hướng cụ thể, thiết thực

B.T |

Hôm qua 9.9, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Chỉ thị số 16 về đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Hướng đến mục tiêu góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững gắn với thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác kết nghĩa.

Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời tác động để thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan.

Để các hoạt động kết nghĩa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia công tác kết nghĩa cần đổi mới nội dung, hình thức thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực, trong đó hỗ trợ xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả; vận động các nguồn lực theo hình thức xã hội hóa để giúp đỡ địa phương kết nghĩa thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh, thoát nghèo bền vững; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức các địa phương miền núi; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và an sinh xã hội…