Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.

Về định hướng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phải tuyên truyền đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh; bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Quảng Nam đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020. 

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo của tỉnh. Có kế hoạch đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được tiến hành từ nay đến hết tháng 5.2021, cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23.5.2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.

Đợt 1: Từ nay đến cuối tháng 3 và cao điểm tháng 4: Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. 

Đợt 2: Từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23.5.2021: Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân cả nước, nhất là cử tri của tỉnh trong ngày bầu cử.

Đợt 3: Sau ngày bầu cử đến hết tháng 5.2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh.

TAGS