Kịp thời khen thưởng trong phòng chống dịch Covid-19

VĂN PHIN |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện khen thưởng trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng bằng các hình thức thuộc thẩm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống Covid-19, không đợi đến khi hết dịch. Quan tâm khen thưởng đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tập thể, cá nhân ở địa bàn dịch diễn biến phức tạp.

Đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn trong toàn tỉnh thì lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng (thông qua Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh) hoặc trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo quy định.

TAGS