Lùi thời gian ban hành nghị quyết về văn hóa, thể thao

LÊ QUÂN |

Dự thảo Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Tỉnh ủy thống nhất lùi thời gian ban hành để chuẩn bị chu đáo hơn.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXII), ở phiên thảo luận, có ý kiến cho rằng, tiêu đề nghị quyết nên đổi thành Nghị quyết về văn hóa, con người Quảng Nam hoặc một số lĩnh vực của sự nghiệp văn hóa, đồng thời cần bổ sung đầy đủ các nội dung của sự nghiệp văn hóa.

Theo một số đại biểu, nội hàm nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong dự thảo rộng hơn mục tiêu và tiêu đề của nghị quyết. Ngoài ra, cần đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 33 của Trung ương, Kết luận số 76 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 29 của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xem xét ban hành nghị quyết về văn hóa một cách phù hợp.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức, cần có đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số để đảm bảo sự cân bằng giữa các vùng, miền. Chưa kể, một số chỉ tiêu đề ra tại dự thảo nghị quyết nên cân nhắc như việc xây dựng nhà văn hóa truyền thống, chỉ tiêu 75% phường có tủ sách, 85% xã phường có thiết chế văn hóa đạt chuẩn.

Nhiều ý kiến cho rằng, theo dự thảo, đến năm 2030, mỗi xã có 1 thiết chế thể thao là quá thấp và mâu thuẫn với tiêu chí 100% thôn có thiết chế thể thao. Theo đó, để phát triển con người mới phục vụ cho yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nên có quy định cụ thể đối với từng nhóm đối tượng như gia đình, tộc họ...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng nên chăng ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng phát triển văn hóa, con người Quảng Nam, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu về con người văn hóa, môi trường văn hóa, công nghiệp văn hóa gắn với du lịch... Cùng với đó, việc tích hợp nghị quyết về văn hóa và thể dục thể thao là không thích hợp, cần cân nhắc vì phạm trù nội dung của mỗi lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, về thuật ngữ không có khái niệm sự nghiệp văn hóa, do đó tiêu đề nghị quyết cần phải toàn diện, theo hướng xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Nam.

Với nhiều ý kiến đóng góp, băn khoăn về dự thảo nghị quyết nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết, đã thảo luận thống nhất đề nghị Tỉnh ủy lùi thời gian ban hành Nghị quyết về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để các cấp ngành có thời gian xây dựng, chỉnh sửa theo hướng phù hợp.

TAGS