Mời, phân công kết nghĩa giúp đỡ các địa phương miền núi

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định mời, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp... tham gia kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi còn khó khăn, các xã biên giới đất liền của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, 89 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận kết nghĩa, giúp đỡ 65 xã của các huyện miền núi (Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang: mỗi huyện 10 xã; Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang: mỗi huyện 11 xã; Hiệp Đức: 2 xã).

Cùng với đó, 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng được mời, phân công nhận kết nghĩa giúp đỡ các huyện miền núi và 14 xã biên giới đất liền của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các bên được mời, phân công tham gia công tác kết nghĩa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 16.4.2020 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng DTTS và miền núi còn khó khăn, xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020 - 2025.

Các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Hiệp Đức còn một vài xã, thôn có đồng bào DTTS và huyện Nông Sơn không có đồng bào DTTS nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc và mời gọi, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ giúp đỡ địa phương và nhân dân.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối theo dõi, kết nối, tập huấn hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, điều phối, quản lý thực hiện công tác kết nghĩa đạt kết quả.

TAGS