Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thu hồi tài sản tham nhũng

T.S |

“Người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, quản lý”.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Kế hoạch số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành nhằm thực hiện  Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngoài yêu cầu phổ biến, quán triệt triển khai Chỉ thị số 04 đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với các quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, quản lý; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bên cạnh điều tra làm rõ hành vi của người phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm chủ động, tích cực xác minh, truy tìm tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, tài sản thuộc quyền sở hữu của bị can, bị cáo để thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản phục vụ cho việc thi hành án.

Cơ quan thi hành án dân sự phải chủ động, tích cực trong xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong xác minh thông tin, áp dụng các biện pháp thu giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát việc thực hiện. Đồng thời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng...