Ngày 22 & 23.7, HĐND tỉnh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 2

T.S |

Thường trực HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 2 vào các ngày 22 & 23.7 tại Hội trường số 1 (Trung tâm hội nghị tỉnh), trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND tỉnh, số 62, Hùng Vương, TP.Tam Kỳ.

Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét các nội dung: Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định số 118/ QĐ-TTg ngày 27.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020).

Kỳ họp lần này cũng quyết định bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022; giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công...

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh; thông qua Quy chế hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh... 

TAGS