Phát hiện sai phạm hơn 32 tỷ đồng và hơn 2.800m2 đất qua thanh tra hành chính

TÙNG CHI |

Năm 2021, các cơ quan trong hệ thống thanh tra toàn tỉnh đã thực hiện 177 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch và 32 cuộc thanh tra đột xuất. 

Qua thanh tra, đã ban hành 161 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 32,4 tỷ đồng và hơn 2.800m2 đất. Trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng, hơn 1.847m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 12,4 tỷ đồng và 955,5m2 đất.

Trong năm, các cơ quan chức năng cũng tổ chức thực hiện 210 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 10,2 tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác 602 triệu đồng và thu hồi 137.400m2 đất.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra đã triển khai thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Qua thanh tra đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh đối với cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm hoặc chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.