Qua thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể, 39 cá nhân

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 25.6, Thanh tra tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành kết thúc, ban hành kết luận 9 cuộc thanh tra năm 2019 chuyển sang; đồng thời tiếp tục thực hiện 13 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh được triển khai cuối năm 2019.

Ngoài ra, ngành triển khai thực hiện 49/88 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2020, đạt tỷ lệ 55,6% kế hoạch năm và thực hiện 15/15 cuộc thanh tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao, đạt tỷ lệ 100%. Đến nay, đã kết thúc 48 cuộc, ban hành kết luận 39 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 14,2 tỷ đồng và 70.965m2 đất tại 150 đơn vị, cá nhân sai phạm/311 đơn vị, cá nhân được thanh tra. Theo đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 8,5 tỷ đồng, 65.494m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác gần 5,8 tỷ đồng, 5.741m2 đất. Cùng với đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 11 tỷ đồng, 827.600m2 đất (kể cả đôn đốc thu hồi các năm trước chuyển sang), kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể và 39 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

TAGS